Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công". Đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo chính là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để đất nước ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng với mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vì vậy, mọi mưu đồ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo gây bất ổn trong xã hội đều là tội ác không thể dung thứ, cần phải được nhận diện kịp thời, lên án và xử lý nghiêm minh.