Văn hóa là một trong những yếu tố then chốt tạo nên cơ sở vững chắc để hình thành phát triển và bảo đảm sự trường tồn của mỗi quốc gia, dân tộc. Trong thời kỳ hội nhập việc bảo vệ nền văn hóa dân tộc chống các hoạt động xâm lăng văn hóa càng có ý nghĩa cấp bách quan trọng đối với sự ổn định trường tồn của quốc gia. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ, giải pháp lớn để bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.