Các thế lực thù địch, phản động, cùng những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị đang tìm cách chống phá Đảng, xuyên tạc, hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh. Không vì mục đích nào khác đó là nhằm phá hoại mối đoàn kết ruột thịt giữa Đảng và nhân dân, gây ra sự đổ vỡ về niềm tin của nhân dân vào lãnh tụ, vào Đảng và cách mạng. Tuy nhiên, sự thật mãi là sựa thật, Việt Nam là đất nước hòa bình, kinh tế phát triển, Quốc phòng an ninh được giữ vững, quyền con người được đảm bảo, đó là minh chứng không thể phủ nhận về giá trị ưu việt của độc lập dân tộc gắn liền với xã hội chủ nghĩa Việt Nam được bắt đầu từ Hồ Chí Minh.