Với chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng, nhà nước và quân đội về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Bộ Tổng Tham mưu đang sử dụng một lượng lớn vũ khí, trang bị, kỹ thuật đa dạng về chủng loại. Nhiều trang thiết bị mới, hiện đại nhưng cũng còn những trang bị truyền thống đã qua nhiều năm sử dụng, thiếu đồng bộ và khan hiếm vật tư, khí tài thay thế. Trước thực trạng đó, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu xác định đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động quản lý, khai thác vũ khí trang bị, kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông; gọi tắt là Cuộc vận động 50. Là nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị và có những kinh nghiệm, cách làm tạo những chuyển biến mới trong thực hiện cuộc vận động.