Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với công tác sưu tầm tư liệu, thư tịch cổ về chủ quyền biển đảo của các cán bộ nghiên cứu Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.