Sự kiện Bác Hồ về nước vào mùa Xuân năm 1941 đã đáp ứng đòi hỏi khách quan của phong trào cách mạng trong nước và sự phát triển của tiến trình lịch sự đấu tranh giành độc lập giải phóng dân tộc. Mùa Xuân năm 2021, đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước và cũng là thời điểm Đại hội XIII của Đảng vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Đảng ta đã và đang xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước ngày càng hùng cường, lớn mạnh, đúng như mong ước của Bác lúc sinh thời.