Với vai trò là chủ thể lãnh đạo và xuất phát từ tính đặc thù của lĩnh vực quân sự, quốc phòng; Đảng ta đã thực hiện nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nguyên tắc này thể hiện ở chỗ, Đảng trực tiếp quy định chủ trương, đường lối, trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.