Thực hiện lời dạy của Bác, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua bằng những việc làm thiết thực, phong trào thi đua quyết thắng trong các cơ quan, đơn vị đã phát triển sôi nổi rộng khắp, tạo nên khí thế ngời ngời thi đua. Từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong học tập công tác và lao động sản xuất, tạo động lực to lớn thúc đấy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, cơ quan đơn vị trong Tổng cục công nghiệp quốc phòng.