Sau hơn 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta, dân tộc ta đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Điều đó cũng khẳng định quá trình chấn hưng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo. Tuy nhiên vì những  mục tiêu đen tối, các thế lực có dã tâm với chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã và đang ra sức xuyên tạc, phủ nhận những thành quả mà công cuộc đổi mới mang lại. Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu rõ những âm mưu và thủ đoạn đen tối này trong chương trình "Nhận diện sự thật" phát sóng ngày 02/8/2019.