Thời gian gần đây núp dưới danh nghĩa của những bản báo cáo nhân quyền hay phúc trình nhân quyền, một số tổ chức cá nhân đã ra sức xuyên tạc, bịa đặt về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và nhân quyền từ Việt Nam. Mặc dù thực tế đã chứng minh Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo. Đảng và nhà nước Việt Nam luôn ban hành và thực hiện tốt các chính sách bảo đảm tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, các tôn giáo đều được đối xử công bằng trước pháp luật. Các đối tượng trên vẫn bất chấp bịa đặt những điều ngược lại vì vậy chương trịnh Nhận diện sự thật sẽ một lần nữa quay lại chủ đề này để nhận diện rõ thủ đoạn xuyên tạc, đồng thời khẳng định những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực này ở Việt Nam.