Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề lao động có vai trò quan trọng mang tính cấp thiết, lâu dài đối với sự phát triển bền vững nền kinh tế. Nhiều giải pháp tạo việc làm cho người lao động, giải quyết vấn đề lao động, việc làm đã được các cấp, các ngành quan tâm nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội, đặc biệt là việc Việt Nam gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), thể hiện bước tiến quan trọng, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về bảo vệ quyền của người lao động.