Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; chúng ta lại phải đương đầu với các cuộc chiến đấu để bảo vệ biên cương Tổ quốc, giữ vững độc lập, chủ quyền của đất nước. Hậu quả chiến tranh để lại rất nặng nề, nền kinh tế sau chiến tranh gặp rất nhiều khó khăn, viện trợ của nước ngoài lúc đó không còn, khủng hoảng kinh tế tài chính, suy thoái kinh tế thế giới đã tác động gây ảnh hưởng nhiều mặt. Từ những yêu cầu của thực tiễn, Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, đạt được những thành tựu quan trọng. Đó là những sự thật không thể phủ nhận, mời quý khán cùng theo dõi chương trình Người quan sát "Sự thật không thể phủ nhận" để có thể hiểu rõ hơn.