Khoản 1 - Điều 3 - Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 085/7/2020 quy định:

1. Phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên

a) Mức 160.000 đồng/ tháng đối với sĩ quan dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên.

b) Mức 320.000 đồng/ năm đối với quân nhân chuyên nghiệp dự bị; hạ sĩ quan; binh sĩ dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên.