Chế độ khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân dự bị không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

Khoản 1 - Điều 6 - Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 quy định:

1: Chế độ khám bệnh, chữa bệnh:

Được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân, dân y;  

Được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, tiền ăn bệnh lý theo hóa đơn thu tiền (Nếu điều trị nội trú);

Nếu hết thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động mà phải tiếp tục điều trị thì được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và tiền ăn bệnh lý tối đa không quá 15 ngày.