CÁN BỘ CHIẾN SĨ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM KIÊN QUYẾT BẢO VỆ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM

Khoản 2 - Điều 10 - Luật Cảnh sát biển Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2018 quy định nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam:

Kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam; đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn vùng biển Việt Nam hòa bình, ổn định và triển triển.