NHIỆM VỤ CỦA CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM: ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, GIỮ GÌN AN NINH TRÊN BIỂN.

Khoản 3 - Điều 8 - Luật Cảnh sát biển Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2018 quy định nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam như sau: Đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và tham gia khắc phục sự cố môi trường biển.