Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước

Khoản 1 - Điều 10 - Luật Cảnh sát biển Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2018 quy định nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên.