Nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam: Tiếp nhận, sử dụng nhân lực và phương tiện dân sự được huy động.

Khoản 6 - Điều 8 - Luật Cảnh sát biển Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2018 quy định nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam như sau:

6. Tiếp nhận, sử dụng nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự được huy động tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển.