Khoản 4 - Điều 10 - Luật Cảnh sát biển Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2018 quy định nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam:

Tuân thủ điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam.