CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM CẢNH GIÁC, GIỮ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC, BÍ MẬT CÔNG TÁC

Khoản 3 - Điều 10 - Luật cảnh sát biển Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2018 quy định nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam:

Cảnh giác, giữ bí mật nhà nước, bí mật công tác; thực hiện nghiêm biện pháp công tác của Cảnh sát biển Việt Nam.