Dừng tàu thuyền để kiểm tra, kiểm soát khi thông qua phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ.

Điểm b - Khoản 2 - Điều 13 - Luật Cảnh sát biển Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2018 quy định trường hợp dừng tàu thuyền để kiểm tra, kiểm soát: Thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiện vi phạm pháp luật.