Khoản 6 - Điều 10 - Luật Cảnh sát biển Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2018 quy định nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam: Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về quyết định, hành vi của mình khi thực hiện nhiệm vụ.