Điểm a - Khoản 2 - Điều 13 - Luật Cảnh sát biển Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2018 quy định trường hợp dừng tàu thuyền để kiểm tra, kiểm soát: Trực tiếp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật.