CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN CỦA CẤP CHỨC VỤ CHỈ HUY BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ - PHẦN 1

Khoản 1 - Điều 10 - Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 quy định:

1. Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cấp được hưởng như sau: Sau 05 năm (đủ 60 tháng) công tác thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ caaso hằng tháng hiện hưởng; từ năm sáu trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.