CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHẾT DO TAI TẠN HOẶC CHẾT DO ĐAU ỐM, TAI NẠN RỦI RO

Khoản 3 - Điều 6 - Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 quy định:

a) Chết do tai nạn, gia đình được trợ cấp một lần bằng 57.600.000 đồng; thân nhân hoặc người tổ chức mai táng được nhận tiền mai táng phí bằng 16.000.000 đồng.

b) Chết do ốm đau, tai nạn rủi ro, gia đình được trợ cấp một lần bằng 4.800.000 đồng;

Thân nhân hoặc người tổ chức mai táng được nhận tiền mai táng phí bằng 16.000.000 đồng.