Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến ngành Hậu Cần Quân đội, người căn dặn Tổng cục cung cấp có trách nhiệm xây dựng Quân đội, các ngành và cán bộ nên ký kết với nhau những giao ước thi đua để mọi người đều ra sức làm tròn nhiệm vụ. Khắc ghi lời Bác trong những năm qua,  phong trào thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy đã luôn được đơn vị toàn quân hưởng ứng, có sức sống và sức lan tỏa mạnh mẽ.  Phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và ngày càng cao của Quân đội và ngành Hậu cần Quân đội. Xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng và Bác Hồ, nhân dân đã trao gửi cho bộ đội hậu cần đi trước, về sau.