Thấm nhuần quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Dân quân tự vệ đã tập trung thực hiện tốt các biện pháp xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ, góp phần tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cả nước, góp phần lan tỏa phẩm chất "bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.