Hầu hết các Đảng bộ cơ sở được cấp ủy Đảng trực thuộc Quân ủy Trung ương chỉ đạo làm trước đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ. Đây là cơ sở để các Đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ cơ sở chưa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ. Tinh thần chung là chủ động cập nhật và quán triệt sâu, kỹ các Chỉ thị, Nghị quyết và hướng dẫn của cấp trên. Phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đảng viên, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội thành công, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quyết định đến thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.