Cùng với con người, khí tài và trang bị kỹ thuật là hai nhân tố cơ bản đảm bảo sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của lực lượng vũ trang nhân dân. Quán triệt sâu sắc quan điểm đó những năm qua Đảng ủy chỉ huy Cục kỹ thuật, Quân khu 3 đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kỹ thuật đảm bảo cho lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó việc nâng cao chất lượng, đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên kỹ thuật được Đảng ủy chỉ huy Cục đặc biệt quan tâm.