Quân đoàn 4, Binh đoàn Cửu Long là đơn vị chủ lực cơ động chiến lược trên địa bàn phía Nam của tổ quốc. Để đảm bảo cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã xác định những khâu đột phá nhằm đổi mới phương pháp tác phong lãnh đạo. Cán bộ cấp trên làm gương cho cán bộ cấp dưới được thể hiện trong công tác và thực hiện nhiệm vụ nhất là trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.