Lữ đoàn Thông tin 134 có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc cho Bộ Quốc phòng, chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra và một phần thủ đô Hà Nội. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Nhờ vậy, đến nay, đội ngũ cán bộ chủ trì và Bí thư cấp ủy đã có sự chuyển biến tích cực về phương pháp, tác phong công tác, trách nhiệm cao đối với đơn vị, nói đi đôi với làm, cụ thể, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.