Cán bộ, sĩ quan trẻ là một bộ phận ưu tú của thanh niên quân đội, vừa mang đầy đủ bản chất và truyền thống của thanh niên Việt Nam vừa hội tụ đầy đủ bản chất và truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò, chức năng, đồng thời tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt các hoạt động quản lý các mối quan hệ của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ. Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng của Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn, đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ trong Sư đoàn 308 đã phát huy năng lực, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình trong các hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.