Phong trào thi đua quyết thắng thực chất là việc cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước trong quân đội. Để nâng cao chất lượng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Tổng công ty 28, Tổng Cục Hậu cần đã thường xuyên coi trọng lãnh đạo và tổ chức phong trào thi đua quyết thắng với những cách làm sáng tạo thiết thực coi đây là động lực, đòn bẩy khơi dậy cho cán bộ, công nhân và người lao động tinh thần thi đua, tính chủ động sáng tạo khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.