Nhằm đưa công tác vận động quần chúng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, gắn kết tình quân dân và phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nông thôn mới, hơn một năm qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yến Bái đã triển khai hiệu quả chương trình. “Ngày thứ bẩy cùng dân” do Tỉnh uỷ Yên Bái phát động. Cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc LLVT tỉnh Yên Bái đã và đang từng bước góp sức tạo diện mạo nông thôn mới  mới trên vùng cao còn nhiều khó khăn này.