Giữa nghị trường luôn thấp thoáng những màu xanh áo lính, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết. Trên mỗi chặng đường phát triển của Quốc hội, những đại biểu của quân đội trên nghị trường đã góp một phần không nhỏ vào quyết định những vấn đề liên quan đến vận mệnh quốc gia, dân tộc. Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, bảo đảm Quốc phòng an ninh, các vấn đề an sinh xã hội, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và cử tri cả nước, xứng đáng là đại biểu của nhân dân.