Phim tài liệu: "Ngành Tuyên huấn quân đội - 75 năm những dấu ấn tự hào".