"Nếu không hết lòng hết sức phụng sự nhân dân, tự kiêu, tự đại, tự tư tự lợi, như thế là trái với chủ nghĩa Mác - Leenin"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi nói chuyện tại Đại hội giáo dục phổ thông toàn quốc, ngày 23/3/1956)