Lời Bác dạy - 394:

"Bất kỳ làm công việc gì, ở địa vị nào mà làm tròn nhiệm vụ

đều là vẻ vang, đều là anh hùng"

(Trích bài nói chuyện của Bác Hồ với đồng bào và cán bộ ở tỉnh Lạng Sơn ngày 23/02/1960)