"Nhân dân có quyền làm chủ, thì phải có nghĩ vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân"

(Trích bài "Đạo đức công dân" của Bác Hồ trên báo Nhân dân số 320 ngày 15/1/1955)