Lời Bác dạy - Số 388:

"Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân,

sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội,

nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua,

kẻ thù nào cũng đánh thắng".