Lời bác dạy - Số 386: "Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân".