"Đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào, người đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết"

(Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong bài "Đạo đức Cách mạng" đăng trên Tạp chí học tập số 12 tháng 12/1958)