"Khi phát triển Đảng cần phải chọn lọc rất cẩn thận, phải xem trọng chất lượng quyết không nên làm một cách ồ ạt, không nên tham nhiều"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài "Tiêu chuẩn của người đảng viên", Báo Nhân dân, số 2093, ngày 09/12/1959)