"Anh hùng thật là những người bất cứ việc to việc nhỏ, luôn luôn cố gắng, vượt qua khó khăn, làm tròn nhiệm vụ."

- Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài "Anh hùng giả và anh hùng thật", đăng trên Báo Nhân dân, số 149, từ ngày 21 đến ngày 25/11/1953 -