"Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân.

Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong "Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa 2 Trường Đại học nhân dân Việt Nam", ngày 08/12/1956)