"Điều kiện trừ diệt địch quân phải là điều kiện nhân hòa. Trong hai phe giao chiến, phe nào có đầy đủ điều kiện nhân hòa là phe ấy thắng. Chỉ phe nào vì chính nghĩa mà chiến đấu, phe ấy mới có đủ điều kiện nhân hòa"

- Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài "Chiến đấu vì chính nghĩa", đăng trên Báo Cứu quốc, số 427, ra ngày 06/12/1946 -