"Nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi Hội nghị cán bộ nông dân cứu quốc toàn quốc, Người viết tháng 11/1949)