"Các chú đã đánh bật giặc ra khỏi Lào Cai. Bác vui lòng thay mặt Chính phủ khen ngợi các chú. Sau đây là những việc cần phải làm ngay: ...Thực hành chính sách toàn dân đại đoàn kết"

- Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong "Thư gửi chiến sĩ và cán bộ Lào Cai", ngày 27/11/1950, Báo Sự thật, số 151 -