"Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi"

(Trích thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Nam Bộ, đăng trên Báo Cứu quốc, số 255 ngày 1/6/1946)