"Nói miệng, ai cũng nói được. Ta cần phải thực hành"

(Trích bài nói chuyện của Bác Hồ tại Trường cán bộ tự vệ Đăng trên Báo Cứu quốc, số 136, ngày 8/01/1946)